woensdag, 22 mei 2024

Bestemmingsplan Buitengebied Raalte

 

BV Landgoed Den Alerdinck II heeft een zienswijze ingediend tegen het Bestemmingsplan Buitengebied van de Gemeente Raalte. Hierover liep een juridische procedure bij de Raad van State. 

Den Alerdinck II (120 ha) maakt zich zorgen over de gang van zaken op Havezathe Den Alerdinck (35 ha). Jarenlang heeft de gemeente daar illegale horeca-activiteiten en evenementen gedoogd en nu dreigen deze te worden gelegaliseerd. Deze activiteiten en evenementen horen volgens Den Alerdinck II niet thuis op deze locatie, midden in de natuur. Den Alerdinck II heeft middels de provinciale pilot “Rood-voor-Groen op bestaande landgoederen” fors geïnvesteerd in versterking van de natuurkwaliteit (ondermeer 26 ha landbouwgrond omgevormd naar natuur en in totaal 2.800 m2 landschap ontsierende oude bedrijfsgebouwen en een woning gesloopt) en stelt alles in het werk om in de Ecologische Hoofdstructuur de rust voor de kwetsbare fauna, de omwonenden en de mede-gebruikers (wandelaars, fietsers en ruiters) te bevorderen. Het beleid van Den Alerdinck II is gericht op duurzame instandhouding en het leveren van een maatschappelijke meerwaarde in de vorm van een hogere biodiversiteit. Dit wordt teniet gedaan door de grotere activiteiten en evenementen op Havezathe Den Alerdinck. Den Alerdinck II heeft geen bezwaren tegen kleinschalige activiteiten als lunches, diners, huwelijksvoltrekkingen, recepties, logeerpartijen, vergaderingen en workshops binnen de gebouwen, waarbij geparkeerd wordt binnen het bouwblok van Havezathe Den Alerdinck. De bezwaren van Den Alerdinck II richten zich tegen grotere activiteiten en evenementen binnen en buiten de gebouwen die leiden tot geluidoverlast (versterkte muziek, microfoons, vuurwerk, etc.), lichtoverlast, parkeeroverlast (buiten het bouwblok van Havezathe Den Alerdinck, o.a. langs de Alerdinckweg Zuid, waardoor hulpdiensten kunnen worden vertraagd) en sluipverkeer over de Grote Hagenweg (grotendeels in eigendom bij Den Alerdinck II), die uitsluitend toegankelijk is voor bestemmingsverkeer t.b.v. de aanwonenden.

 

Uitspraak Raad van State inzake bestemmingplan Buitengebied Raalte

Op 18 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan Buitengebied Raalte. Van de 31 ingestelde beroepen is het overgrote deel ongegrond verklaard.

De bezwaren van BV Landgoed Den Alerdinck II richtten zich tegen de geluidoverlast, lichtoverlast en parkeeroverlast en tegen het sluipverkeer over het landgoed ten gevolge van activiteiten en evenementen binnen en buiten de gebouwen van Havezathe Den Alerdinck. Het beroep is ingesteld vanuit de doelstellingen van Den Alerdinck II van duurzaam behoud en versterking van de landschappelijke en natuurlijke waarden in het gebied.

Naar aanleiding van het beroep van Den Alerdinck II en een kritisch rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft de gemeente het bestemmingsplan aangepast via een correctieve herziening. Daarbij is het toegestane aantal evenementen per jaar beperkt en het aantal bezoekers per evenement gemaximaliseerd. Ook zijn begin- en eindtijden vastgesteld voor de productie van versterkt geluid. Daarmee zijn de gevolgen van de activiteiten op Havezathe Den Alerdinck voor de omgeving ingeperkt en is gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de bezwaren van Den Alerdinck II. De Afdeling heeft deze beperkingen goedgekeurd. De gemeente is veroordeeld tot vergoeding van door Den Alerdinck II gemaakt kosten voor het inschakelen van deskundigen op het gebied van flora en fauna.

Den Alerdinck II zal zich blijven inzetten voor het behoud van de rust en de kwaliteit van dit bijzondere (EHS-)gebied t.b.v. de kwetsbare flora- en fauna, omwonenden en rustzoekende medegebruikers.  

Lees hier de volledige uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Zie hieronder de openbare processtukken:

 

 

2013
Correctieve herziening (ontwerp) van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte d.d. 25-02-2013

StAB-Rapportage aangaande bestemmingsplan Buitengebied gemeente Raalte d.d. 12-03-2013 (relevante delen)

Bijlagen bij Rapportage StAB d.d. 12-03-2013

Zienswijze van DAII op de StAB-Rapportage d.d. 10-04-2013

Zienswijze van DAII op de correctieve herziening (ontwerp) van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte d.d. 23-04-2013

Indiening nadere stukken en nadere reactie van DAII op o.m. verweerschrift van de gemeente Raalte d.d. 30-05-2013

Nota zienswijzen bij de correctieve herziening (ontwerp) van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte d.d. 30-05-2013

Gronden van beroep van DAII tegen de correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte d.d. 01-08-2013

Reactie van de gemeente Raalte op het beroep van DAII tegen de correctieve herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte d.d. 09-09-2013

Brief van DAII aan Raad van State inzake geen gebruik maken van gelegenheid tot zitting en verzoek om uitspraak d.d. 20-09-2013 

 

 

2012
Brief van DAII aan gemeenteraad Raalte d.d. 16-05-2012

Brief van B&W met reactie op zienswijze van DAII d.d. 17-07-2012

Beroepschrift van DAII bij de Raad van State (zonder bijlagen) d.d. 24-08-2012  

Natuurtoets Schenkeveld Havezathe Den Alerdinck en omgeving Laag Zuthem (ingediend bij Raad van State ten behoeve van voorlopige voorziening) d.d. 01-09-2012

Begeleidende brief van DAII aan de Raad van State d.d. 5-10-2012

Korte aantekeningen namens DAII ten behoeve van de zitting voorlopige voorziening bij de Raad van State d.d. 09-10-2012

Uitspraak van de Raad van State in voorlopige voorziening d.d. 16-10-2012

Brief van DAII aan gemeente Raalte inzake uitlatingen van de gemeente rond de zitting voorlopige voorziening bij de Raad van State d.d. 17-10-2012

Verweerschrijft gemeente Raalte d.d. 06-12-2012

 

 

2011
Zienswijze DAII op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Raalte d.d. 14-11-2011

 

 

Copyright © 2017 BV Landgoed Den Alerdinck II All Rights Reserved. Design Vendel-Ict